El titular d’aquest lloc web (el «web») és Cerveses Almogàver, s.l., amb CIF B65111916, amb domicili social a Barcelona, al carrer Binèfar, 19, 08020.

Accés al Web

L’Avís Legal regula l’accés al web i la seva utilització per part dels usuaris. L’accés al web i la seva utilització comporten l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web. Per tant, preguem a l’usuari que el llegeixi atentament quan es proposi a utilitzar el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment; si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el web.

Utilització del web

El web està destinat a usuaris majors d’edat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i a la resta de condicions i termes que s’hi inclogui.

Almogàver no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en el seu contingut. No obstant això, destina els seus esforços per mantenir el web en funcionament, evitant errors o, en cas que es detectin, reparar-los.

Botiga on-line

Si un usuari desitja comprar els productes oferts per Almogàver a través del web, pot fer-ho a través de l’apartat corresponent, facilitant les dades que es demanaran en aquell moment, que seran tractades d’acord a la Política de privacitat d’Almogàver.

Exoneració de responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Almogàver no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús d ela informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o internet. Tampoc no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respon davant dels danys i perjudicis que Almogàver pugui patir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions incloses a l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Propietat Industrial i Intel·lectual

El web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació i elements continguts al web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, disseny gràfic, logotips i signes identificatius, etc), així com la seva estructura, selecció, ordre, codis font, estructura de navegació, bases de dades, etc, són titularitat d’Almogàver.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa cap cessió de cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual, per la qual cosa no implicarà cap cessió ni transmissió ni cap altre tipus de renúncia sobre els drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió del web, els seus continguts i/o els signes distintius d’Almogàver no autoritzats expressament
La utilització no autoritzada de continguts i/o signes distintius, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Almogàver podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es poden consultar a l’apartat Política de privacitat del web.

Jurisdicció

Totes les qüestions relatives al web es regiran per la legislació espanyola.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.